برای همه‌ی ما پیش آمده که گاهی اوقات پس از رزرو اقامتگاه، بنا بر هر دلیلی ناچار به لغو رزرو می‌شویم. این اتفاق می‌تواند از سمت میزبان یا مهمان رخ بدهد. یکی از اهداف مهم سایت شب درباره‌ی این موضوع، شفاف بودن ارتباط میزبان و مهمان و به حداقل رساندن ضرر و تغییرات عمده در برنامه‌ریزی‌های آنان است.
بنابراین در این متن سه نوع (سهل‌گیرانه، متعادل و سخت‌گیرانه) از قوانین لغو رزرو را مشخص کرده‌ایم تا با مطالعه و رعایت آن‌ها، در راستای تجربه‌ی اقامت خاطره‌انگیز قدم برداریم. مهم‌ترین تفاوت این سه نوع قوانین، شرایط پرداخت خسارت از طرف میزبان یا مهمان است.

قوانین:

تا پیش از روز شروع اقامت مهمان:
بابت خسارت لغو رزرو، امکان دریافت هزینه از مهمان وجود ندارد.
روز شروع اقامت مهمان (پیش از ساعت تحویل اقامتگاه):
بابت خسارت لغو رزرو، میزبان مجاز به دریافت 10% هزینه‌ی کل رزرو اقامتگاه از مهمان است.
در زمان اقامت مهمان:
هزینه‌ی شب‌های اقامت‌داشته به عنوان خسارت از مهمان دریافت می‌شود.

در ایام اوج درخواست رزرو (تعطیلات رسمی به غیر از تعطیلات نوروز):
کمتر از 3 روز:
به دلیل عدم امکان لغو رزرو، تمام هزینه‌ی دریافتی از مهمان را به عنوان خسارت دریافت می‌شود.
بیشتر از 3 روز:
بابت خسارت لغو رزرو، امکان دریافت هزینه از مهمان وجود ندارد.

رزروهای بلند‌ مدت (اقامت بیشتر از 14 شب):
هزینه‌ی 3 شب اول اقامت به عنوان خسارت از مهمان دریافت می‌شود.

تعطیلات نوروز:
تا پیش از روز 15 اسفند، تمام مبلغ دریافتی به مهمان بر‌می‌گردد. به دلیل عدم امکان لغو رزرو پس از روز 15 اسفند، تمام هزینه‌ی پرداختی مهمان، به عنوان خسارت دریافت می‌شود.

در صورت لغو رزرو از جانب میزبان
1 روز پیش از شروع اقامت مهمان:
هزینه‌ای به عنوان خسارت از شما دریافت نخواهد شد.
روز شروع اقامت مهمان:
10% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از شما دریافت خواهد شد.
در زمان اقامت مهمان:
40% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از شما دریافت خواهد شد.

ایام اوج درخواست رزرو و تعطیلات نوروز:
بیشتر از 10 روز مانده به شروع تاریخ اقامت مهمان:
20% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از شما دریافت خواهد شد.
کمتر از 10 روز مانده به شروع تاریخ اقامت مهمان:
40% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از شما دریافت خواهد شد.

 

بیشتر از 3 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
بابت خسارت لغو رزرو، امکان دریافت هزینه از مهمان وجود ندارد.

کمتر از 3 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
هزینه‌ی اولین شب اقامت به عنوان خسارت از مهمان دریافت می‌شود.

تاریخ شروع اقامت مهمان (پیش از ساعت تحویل):
هزینه‌ی دو شب اقامت به عنوان خسارت از مهمان دریافت می‌شود.

در زمان اقامت مهمان:
هزینه‌ی شب‌های اقامت‌داشته + شب آینده به عنوان خسارت از مهمان دریافت می‌شود.
در ایام اوج درخواست رزرو (تعطیلات رسمی به غیر از تعطیلات نوروز):
بیشتر از 5 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
بابت خسارت لغو رزرو، امکان دریافت هزینه از مهمان وجود ندارد.
کمتر از 5 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
به دلیل عدم امکان لغو رزرو، تمام هزینه‌ی دریافتی از مهمان را به عنوان خسارت دریافت می‌شود.

رزروهای بلند مدت(اقامت‌های بیشتر از 14 شب):
هزینه‌ی 5 شب اول اقامت به عنوان خسارت از مهمان دریافت می‌شود.
تعطیلات نوروز:
تا پیش از روز 15 اسفند، تمام مبلغ دریافتی به مهمان بر‌می‌گردد. به دلیل عدم امکان لغو رزرو پس از روز 15 اسفند، تمام هزینه‌ی پرداختی مهمان، به عنوان خسارت دریافت می‌شود.

در صورت لغو رزرو از جانب میزبان
بیشتر از 3 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
10% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد.
کمتر از 3 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
20% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد. 10% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد.
تاریخ شروع اقامت مهمان (پیش از ساعت تحویل):
30% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد.
در زمان اقامت مهمان:
40% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد.

ایام اوج درخواست رزرو و تعطیلات نوروز:
بیشتر از 10 روز مانده به شروع رزرو :
20% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد.
کمتر از 10 روز مانده به شروع رزرو:
40% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد.

بیشتر از 10 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
هزینه‌ی اولین شب اقامت به عنوان خسارت از مهمان دریافت می‌شود.
کمتر از 10 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
هزینه‌ی دو شب اقامت به عنوان خسارت از مهمان دریافت می‌شود.
تاریخ شروع اقامت مهمان (پیش از ساعت تحویل):
به دلیل عدم امکان لغو رزرو، تمام هزینه‌ی دریافتی از مهمان را به عنوان خسارت دریافت می‌شود.

در زمان اقامت مهمان:
به دلیل عدم امکان لغو رزرو، تمام هزینه‌ی دریافتی از مهمان را به عنوان خسارت دریافت می‌شود.

در ایام اوج درخواست رزرو (تعطیلات رسمی به غیر از تعطیلات نوروز):
بیشتر از 7 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
هزینه‌ی اولین شب اقامت به عنوان خسارت از مهمان دریافت می‌شود.
کمتر از 7 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
به دلیل عدم امکان لغو رزرو، تمام هزینه‌ی دریافتی از مهمان را به عنوان خسارت دریافت می‌شود.

رزروهای بلند مدت(اقامت‌های بیشتر از 14 شب):
هزینه‌ی 7 شب اقامت به عنوان خسارت از مهمان دریافت می‌شود.

تعطیلات نوروز:
تا پیش از روز 15 اسفند، تمام مبلغ دریافتی به مهمان بر‌می‌گردد. به دلیل عدم امکان لغو رزرو پس از روز 15 اسفند، تمام هزینه‌ی پرداختی مهمان، به عنوان خسارت دریافت می‌شود.

در صورت لغو رزرو از جانب میزبان
بیشتر از 10 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
20% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد.
کمتر از 10 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
40% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد.
تاریخ شروع اقامت مهمان (پیش از ساعت تحویل):
40% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد.

ایام اوج درخواست رزرو و تعطیلات نوروز:
بیشتر از 10 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
20% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد.
کمتر از 10 روز مانده به تاریخ شروع اقامت مهمان:
40% از هزینه‌ی کل رزرو به عنوان خسارت از میزبان دریافت خواهد شد.

بنر نصب اپلیکیشن شب