دسته بندی

خراسان رضوی

گشتی در زادگاه فردوسی، شهر توس

تقویم را که ورق بزنی، از کنار بعضی روزها و تاریخ ها نمیتوانی به سادگی رد شوی. نمونه اش همین امروز که به اسم شاعر بزرگ ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی ثبت شده است. سراینده شاهکار حماسی شاهنامه، در توس به دنیا آمد و پس از 80 سال زندگی پر فراز و نشیب، در همین شهر چشم از دنیا فرو بست. بر آن شدیم تا در این روز بزرگ به سراغ  شهر توس، زادگاه این استاد…
بیشتر بخوانید