اصول میزبانی

اگر میخواهید میزبانی خوب باشید و همه شما را به خوبي به ياد آورند و به ديگران نيز معرفي كنند بد نیست به چند نکته توجه کنید. -اولین لحظه؛ مهم ترین لحظه درست است که هزار و یک کار دارید اما یکی از بدترین رفتارهایی که در لحظه ورود مهمان های تان می توانید انجام دهید، حاضر نبودن مقابل در است. مهم نیست چقدر آنها نميشناسيد؛ به عنوان یک میزبان، وظیفه شماست…
بیشتر بخوانید