گردشگری و انواع آن

امروزه گردشگری به عنوان صنعتی مدرن تعریفی متفاوت از گذشته یافته است و به طور علمی مباحث نوینی در آن مطرح شده اند. یکی از آن ها مطالعات انگیزشی است. مطالعات انگیزشی مشخص می کند که گردشگران خارجی به کدام هدف و چه انگیزه ای به کشور سفر می کنند و با دانستن انگیزه آن ها می توان در حوزه های مورد علاقه گردشگران ورودی فعالیت کرده و یا انگیزه های جدیدی…
بیشتر بخوانید